კონკურსი სტუდენტებისთვის

04 აგვისტო 2020, 10:54 308 ნახვა

კონკურსი  სტუდენტებისთვის. მასში მონაწილეობა შეუძლიათ სტუდენტებს  რომლებიც სწავლობენ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში აკრედიტებულ საბაკალავრო და სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამებზე, ბოლო სემესტრის საშუალო აკადემიური მოსწრება ტოლია, ან მეტი 71%-ის. ასევე სტუდენტებს მაღალმთიანი აჭარიდან, დედით, მამით ობლებს, ან უდედმამოებს.

მრავალშვილიანი ოჯახის წევრებს, ასევე სტუდენტებს, რომელთა ოჯახები რეგისტრირებულნი არიან სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ბაზაში და მათი ოჯახების სარეიტინგო ქულა ტოლი ან ნაკლებია 100 000-ზე.

სოფიკო მაკარაძე
ჟურნალისტი

ამავე კატეგორიაში