კვირა 16, დეკემბერი 2018

ავტორიზაციის სტანდარტები

18, თებერვალი 2018 12:11:00

იმ უმაღლესი სასწავლებლების წარმომადგენლებისთვის, რომელთაც წელს განახლებული, ევროპის უმაღლესი განათლების სივრცის მოთხოვნების შესაბამისი სტანდარტებით უწევთ ავტორიზაციის გავლა, განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრში კონსულტაციები ტარდება.

უმაღლესმა სასწავლებლებმა ხარვეზები უნდა აღმოფხვრან და განათლების ხარისხის განვითარება უზრუნველყონ.

753